Tin tức

PVGASCITY tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 11/4/2014, tại Hà Nội Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị (PVGAS CITY)  đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Dự án